Poslání a cíle

Poslání

Posláním sociální rehabilitace v Centru sociálních služeb Bohuslava Bureše je poskytovat sociální poradenství a další podporu osobám ohroženým sociálním vyloučením a těm, kteří se nacházejí v krizové životní situaci a chtějí tuto situaci řešit. Činnosti jsou zaměřeny zejména na získání praktických dovedností a návyků potřebných pro nezávislé fungování a běžný a důstojný život ve společnosti.

Cíle poskytované služby

Poskytování podpory v získávání a upevňování dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu (především obstarávání osobních záležitostí), soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování

Činnosti: Nácvik chování a jednání v běžných společenských situacích, nácvik dovedností při vyřizování osobních záležitostí (přehled úřadů, vyplňování formulářů apod.), nácvik obsluhy běžně dostupných přístrojů (bankomaty, počítače, automaty na jízdenky apod.).

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Činnosti: Doprovody, podpora s řešením šikany a diskriminace, zapojování do společenských akcí, nácvik používání některých komunikačních prostředků (obsluha PC, internetu a telefonů).

Podpora v získání a upevňování sociálních schopností a dovedností pro fungování ve společnosti, včetně sociálního začleňování

Činnosti: Poskytování výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností, které probíhají v rámci individuálních a skupinových setkání.

Poskytnutí pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Činnosti: Podpora a poradenství s vyřizování osobních záležitostí. Pomoc s plánováním řešení situace uživatele služby.

CÍLOVÁ SKUPINA

Muži a ženy od 18 let, kteří jsou ohrožení sociálním vyloučením, nebo se nachází v krizové životní situaci a chtějí svoji situaci aktivně řešit. Dále jsou tyto osoby fyzicky soběstačné pro pohyb v prostorách Sociální rehabilitace a nemají zákaz vstupu do objektu.

Služba není zájemci poskytnuta, pokud:

  1. Sociální rehabilitace požadovanou službu neposkytuje (např. zájemce žádá o jiný druh služby nebo prokazatelně nespadá do cílové skupiny).

  1. Je plně využita kapacita sociální rehabilitace.

  1. Jestliže byla zájemci ukončena služba z důvodu porušení smlouvy o poskytnutí sociální služby a nadále trvá zákaz využití služby (vždy je přesná doba nepřijetí sdělena uživateli). Služba nebude poskytnuta ani tehdy, pokud má zájemce zákaz vstupu do celého objektu CSSBB.

« Zpět