Poslání a cíle

Poslání

Posláním druhé větve terénního programu prevence bezdomovectví /sociální a tréninkové bydlení/ je poskytování podpory v získávání, obnovování a upevňování dovedností spojených se samostatným bydlením. Napomáhat uživatelům využít vlastních možnosti a zdrojů ke zvládání obvyklých životních situací.

Cíle

1) Rozvinutí schopností spojených se samostatným bydlením

  • péče o domácnost – činnosti: pomoc s výběrem úklidových prostředků a pomůcek, nácvik úklidu, péče o vlastní oděv, třídění odpadu apod.
  • hospodaření s finančními prostředky včetně ekonomického nakupování – činnosti: pomoc se sestavením měsíčního rozpočtu a hlavních výdajů, poradenství ohledně spoření.
  • šetrné využívání energií v domácnosti – činnosti: vedení k neplýtvání energiemi.
  • včasné a pravidelné placení závazků – činnosti: pomoc s rozlišením prioritních plateb, sestavení platebního kalendáře.
  • udržování dobrých sousedských vztahů – činnosti: konzultace ohledně vztahů a komunikace se sousedy, předcházení sporům a jejich řešení.

2) Získávání a rozvíjení rodičovských dovedností

  • péče o dítě, zahrnující péči o jeho zdraví – činnosti: vedení k plnění rodičovských povinností (lékařské prohlídky a potřebná vyšetření, zajištění základní hygieny a vhodné stravy pro dítě).
  • péče o tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj dítěte – činnosti: vedení k plnění rodičovských povinností (zprostředkování kontaktů s vrstevníky, podpora dítěte ve školních a mimoškolních aktivitách, výběr vhodných aktivit a programů ve volném čase, uvědomění si vlastního vlivu na dítě).
  • zajišťování výchovy a vzdělání dítěte – činnosti: vedení k plnění rodičovských povinností (zajištění povinné školní docházky, pomoc při přípravě do školy a plnění školních povinností včetně zajištění školních pomůcek).

3) Rozvoj sociálních kontaktů, podpora mezilidských vztahů, účasti na společenských aktivitách

činnosti: zprostředkování skupinových setkání v rámci sociální služby, motivování k vytváření a udržování mezilidských vztahů, poradenství ohledně možností zapojení se do kulturního a společenského dění.

4) Pomoc při vyřizování osobních záležitostí

činnosti: podpora spočívá v poskytnutých individuálních konzultacích včetně osobních doprovodů; uživateli je také nabídnuta možnost bezplatných telefonátů a návštěva internetu pro účely zprostředkování potřebných služeb, pomoc při hledání trvalého bydlení a zaměstnání, zprostředkování kontaktů na další potřebné služby.

5) Předcházení a snížení rizikového chování

činnosti: v případě výskytu poskytování informací o následcích a možnostech jejich eliminace.

« Zpět