Nabídka služeb

Terénní práce probíhá v čase od 8:00 do 16:30 každý všední den.

1) Zprostředkování kontaktu s institucemi či příbuznými

a) zprostředkování kontaktu či kontaktování dalších sociálních služeb odpovídající cíli uživatele (např.: domluvení ubytování uživatele v azylovém domě, vyjednání místa v chráněné dílně, předání kontaktních údajů na Jobkluby),

b) podpora při kontaktování úřadů, zařízení sociálních služeb, organizací či rodiny (např.: motivování ke kontaktování, nácvik telefonického či ústního kontaktu, poradenství ve složitých případech),

c) poskytnutí informací o možném zázemí pro realizaci kontaktu (telefon, internet)

d) zprostředkování kontaktu v obtížné rodinné situaci (například příprava obou stran na plánovaný kontakt)

2) Pomoc s úředními či formálními dokumenty

a) poskytnutí informací o úředních dokumentech, šablonách, formulářích a písemnostech,

b) pomoc s vyplněním listin či sepsáním formálních dopisů,

c) tlumočení obsahu písemností do podoby, která bude uživateli srozumitelná,

d) zprostředkování informací od specializované služby či odborníka.

3) Doprovod

a) doprovod s podporou od zaměstnance – za jakýmikoli subjekty, pokud je to současně cílem poskytování služby a cílem uživatele.

4) Informování a sociálně integrační činnosti

a) činnost za účelem rozvoje nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

b) pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek,

c) poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik,

d) nácvik zvládání pravidelných povinností a překonávání strachu z institucí (doprovod na poštu).

« Zpět