Poslání a cíle

Poslání

Posláním terénního programu je nabízet pomoc mužům a ženám starším 18ti let, kteří jsou bez přístřeší nebo jsou ohroženy ztrátou domova a podpořit je ve snaze tuto situaci řešit a to v rámci sociálního poradenství a drobné materiální pomoci.

Cíle

1) Snížení zdravotních rizik souvisejících se způsobem života na ulici prostřednictvím aktivního vyhledávání uživatelů a poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik.

2) Snížení sociálních rizik prostřednictvím sociálního poradenství poskytovaného terénními pracovníky v terénu. Cílem poradenství je základní pomoc při orientaci v řešení nepříznivé sociální situace uživatelů, uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů a zprostředkování kontaktu s rodinou. Cílem je také rozvoj nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování.

3) Podporovat a motivovat uživatele v řešení jejich životní situace, prohlubovat schopnost uplatňovat svá práva a zprostředkovávat kontakt s návaznými službami (např. nízkoprahové denní centrum, azylové domy, doprovody na úřady, zdravotnická zařízení apod.) a organizacemi v rámci poskytování sociálního poradenství.

« Zpět