Informace pro zájemce

Pokud máte zájem zažádat o ubytování na azylovém domě, sepište si prosím žádost s naším sociálním pracovníkem (pondělí-čtvrtek 10:00 – 12:00, 14:00-16:00, pátek 10:00-12:00)

Podmínkou je mít nějaký finanční příjem (sociální dávky, důchod, plat apod.), platný občanský průkaz (popř. náhradní doklad) či pas a posudek od praktického lékaře, který by neměl být starší než 1 měsíc (formulář Vám dá sociální pracovník během vyplňování žádosti).

Cena za ubytování v azylovém domě činí 115,- Kč/den.

V azylovém domě spolupracujete na řešení své životní situace s přiděleným klíčovým sociálním pracovníkem. Vzájemná spolupráce je tak jednou z podmínek pro poskytování ubytování na azylovém domě. Také je potřebné účastnit se aktivizačního programu v oblasti úklidů (např. úklidy společných prostor). Klíčový sociální pracovník Vás také seznámí s podmínkami smlouvy (práva a povinnosti), i s domovním řádem azylového domu.

Pobyt na azylovém domě se řídí domovním řádem.

Jednání se zájemcem pobývajícím v jiném zařízení (např. zdravotnickém) – Spojte se se sociálním pracovníkem pro azylový dům viz. kontaktní informace

Zájemce nebude přijat pokud:

– zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá (zájemce prokazatelně nespadá do cílové skupiny (viz veřejný závazek), zájemce nemá platný doklad totožnosti (služba není poskytována anonymně), zájemce žádá o přechodný pobyt apod.)

–  plná kapacita

– zdravotní stav vylučuje poskytnutí pobytové služby (např. nedoloží posudek praktického lékaře ne starší 1 měsíc o svém zdravotním stavu, který umožňuje využívání služeb azylového domu, praktický lékař potvrdí, že zdravotní stav neumožňuje využívat služeb azylového domu)

– jestliže byla zájemci ukončena služba z důvodu porušení smlouvy (např. nadále trvá zákaz využití služby (vždy je přesná doba nepřijetí, stanovena v písemném rozhodnutí o ukončení služby) viz § 91 z 108/2006 Sb.

Spojte se se sociálním pracovníkem pro azylový dům (viz kontaktní informace)

« Zpět