Poslání a cíle

Poslání

Posláním sociální služby Nízkoprahové denní centrum v Centru sociálních služeb Bohuslava Bureše je nabízet pomoc mužům a ženám bez přístřeší, kteří se z různých příčin ocitli v této nepříznivé sociální situaci. Motivovat a podpořit je ve snaze tuto situaci řešit, a to v rámci sociálního poradenství, základního zdravotního ambulantního ošetření, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a poskytování stravy a ošacení.

Cíle

 1. Podporovat a motivovat uživatele v řešení jejich životní situace (např. zajištění trvalejšího bydlení, doprovody na úřady, zprostředkování dalších služeb např. azylového domu, lékařské péče apod.).

 2. Snížení zdravotních rizik souvisejících se způsobem života na ulici, a to prostřednictvím možnosti využití pobytu v nízkoprahovém denním centru, kde je nabízeno sociální poradenství, základní ambulantní zdravotní ošetření, hygienické zázemí, strava a ošacení.

 3. Snížení sociálních rizik prostřednictvím sociálního poradenství poskytovaného sociálními pracovníky. Cílem poradenství je základní pomoc při orientaci v řešení nepříznivé sociální situace uživatelů, prohlubovat schopnost uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů a zprostředkování kontaktu s návaznými službami, organizacemi a rodinou.

Cílová skupina

 1. Nízkoprahové denní centrum poskytuje službu mužům a ženám starších 18ti let, kteří jsou bez přístřeší a jsou fyzicky soběstační (tzn. vyjdou schodiště, nepotřebují v základních životních úkonech pomoc jiné osoby apod.), případně osobám s pohybovým omezením, pokud si sami zajistí asistenta.

 2. Služba není zájemci poskytnuta, pokud:

  • zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá (např. zájemce nespadá do cílové skupiny; odmítá přijmout pravidla domovního řádu)

  • je naplněna kapacita denního centra;

  • má udělen zákaz využívat sociální službu z důvodu porušení smlouvy o poskytnutí sociální služby a tento zákaz trvá (vždy je přesná doba nepřijetí, stanovena v rozhodnutí o ukončení služby).

« Zpět