Čemu věříme

Články víry Armády spásy

 

 1. Věříme, že Písma Starého i Nového zákona byla dána vnuknutím Božím; jenom ona ustavují Boží pravidla
křesťanské víry a křesťanského života.

 2. Věříme, že je jediný Bůh, který je nekonečně dokonalý, je stvořitelem, zachovávatelem a vládcem všech věcí a  kromě něho nemá být uctíván nikdo jiný.

 3. Věříme, že se Bůh zjevil ve třech osobách jako Otec, Syn a Duch svatý, a tyto tři osoby jsou nerozdělené ve  své podstatě a jsou si rovné ve své moci a slávě.

 4. Věříme, že v osobě Ježíše Krista je spojena Boží i lidská přirozenost, takže on je současně celý a  pravý Bůh a celý a pravý člověk.

 5. Věříme, že naši prvotní rodiče byli stvořeni ve stavu nevinnosti, ale svou neposlušností se připravili o čistotu a radost; následkem jejich pádu se všichni lidé stali hříšníky, zcela zkaženými, a proto právem vystavenými Božímu hněvu.

 6. Věříme, že Ježíš Kristus svým utrpením a smrtí vykoupil celý svět, takže každý, kdo opravdu chce, může
být spasen.

 7. Věříme, že ke spasení je nezbytné pokání před Bohem, víra v našeho Pána Ježíše Krista a znovuzrození z Ducha svatého.

 8. Věříme, že jsme ospravedlněni milostí skrze víru v našeho Pána Ježíše Krista a že každý, kdo věří, má svědectví sám v sobě.

 9. Věříme, že setrvání ve stavu spasení je závislé na trvající poslušné víře v Ježíše Krista.

10. Věříme, že plné posvěcení je výsadou všech věřících a že celý jejich duch, duše i tělo mohou být zachovány bez poskvrny do   příchodu našeho Pána Ježíše Krista.

11. Věříme v nesmrtelnost duše, ve vzkříšení těla, v poslední soud na konci světa, ve věčnou radost spravedlivých a v nekončící potrestání zlých.